สายพันธุ์กุ้ง

สายพันธุ์กุ้ง กุ้งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือกแข็ง อาศัยอยู่ใน กุ้งน้ำจืด และ กุ้งน้ำเค็ม กุ้งมีลำตัวยาวเรียว แบ่งออกเป็นส่วนหัว อก และหาง หัวมีตา หนวด และปาก อกมีขาเดิน 10 คู่ และขากรรไกร หางมีก้ามใช้ในการจับอาหารและป้องกันตัว กุ้งเป็นสัตว์กินเนื้อ กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ จึงมีพันธุ์กุ้งหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและมีการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกด้วย กุ้งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด หลักๆ ได้แก่

  • กุ้งทะเล เป็นกุ้งที่อาศัยอยู่ในทะเล พบได้ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลและในทะเลลึก กุ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย กุ้งโอคัก กุ้งสาย เป็นต้น
  • กุ้งน้ำจืด เป็นกุ้งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด พบได้ทั่วไปในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำจืดอื่นๆ กุ้งน้ำจืดส่วนใหญ่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งฝอย กุ้งนาง เป็นต้น

พันธุ์ของกุ้งในประเทศไทย สายพันธุ์กุ้ง สายพันธุ์กุ้งไทย สายพันธุ์กุ้งทะเล

ในประเทศไทยมีพันธุ์กุ้งหลากหลายชนิด ทั้งกุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืด พันธุ์กุ้งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่

กุ้งกุลาดำ เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ก้ามมีขนาดใหญ่ พบได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป กุ้งกุลาดำเป็นกุ้งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

กุ้งขาว เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ก้ามมีขนาดเล็ก พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น กุ้งขาวเป็นกุ้งเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก นิยมนำมาบริโภคทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ก้ามมีขนาดใหญ่ พบได้ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

สายพันธุ์กุ้ง กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด

สายพันธุ์ของกุ้งเป็นกลุ่มของกุ้งที่มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกัน กุ้งแต่ละสายพันธุ์อาจมีความแตกต่างกันในสี รูปร่าง ขนาด และ พฤติกรรม ในประเทศไทยมีสายพันธุ์ของกุ้งหลากหลายชนิด ทั้งกุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืด

การจำแนกสายพันธุ์ของกุ้ง

สายพันธุ์ของกุ้งสามารถจำแนกได้หลายวิธี เช่น การจำแนกตามที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งได้เป็นกุ้งทะเล และกุ้งน้ำจืด การจำแนกตามสีสัน สามารถแบ่งได้เป็นกุ้งที่มีสีสันสวยงาม เช่น กุ้งมังกร และกุ้งที่มีสีสันไม่สวยงาม เช่น กุ้งก้ามกราม การจำแนกตามขนาด สามารถแบ่งได้เป็นกุ้งขนาดเล็ก เช่น กุ้งฝอย และกุ้งขนาดใหญ่ เช่น กุ้งกุลาดำ

การจำแนกตามสายพันธุ์ สามารถแบ่งได้เป็นกุ้งที่มีสายพันธุ์ย่อยที่แตกต่างกัน เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาลาย และกุ้งกุลาขาว

สายพันธุ์ของกุ้งมังกร

กุ้งมังกรเป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามและมีรสชาติอร่อย กุ้งมังกรมีสายพันธุ์ย่อยหลายสายที่แตกต่างกัน สายพันธุ์ของกุ้งมังกรที่พบในประเทศไทย ได้แก่

กุ้งแพงเล็ก เป็นสายพันธุ์ของกุ้งมังกรที่มีสีเหลืองทอง หางมีลายจุดสีดำ พบได้ทั่วไปในทะเลอ่าวไทย

กุ้งแพงใหญ่ เป็นสายพันธุ์ของกุ้งมังกรที่มีสีเหลืองทอง หางมีลายจุดสีดำขนาดใหญ่ พบได้ทั่วไปในทะเลอันดามัน  ก้ามแดง เป็นสายพันธุ์ของกุ้งมังกรที่มีก้ามสีแดงสด หางมีลายจุดสีดำ พบได้ทั่วไปในทะเลอันดามั

สายพันธุ์ของกุ้งกุลาเทา

กุ้งกุลาเทาเป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามและมีความนิยมในการใช้ในอาหารทะเล กุ้งกุลาเทามีสายพันธุ์ย่อยหลายสายที่แตกต่างกัน สายพันธุ์ของกุ้งกุลาเทาที่พบในประเทศไทย ได้แก่

กุ้งกุลาดำ เป็นสายพันธุ์ของกุ้งกุลาเทาที่มีสีน้ำตาลเข้ม หางมีลายจุดสีดำ พบได้ทั่วไปในทะเลอ่าวไทย

กุ้งกุลาลาย เป็นสายพันธุ์ของกุ้งกุลาเทาที่มีสีน้ำตาลอมเขียว หางมีลายจุดสีดำ พบได้ทั่วไปในทะเลอันดามัน

กุ้งกุลาขาว เป็นสายพันธุ์ของกุ้งกุลาเทาที่มีสีน้ำตาลอ่อน หางมีลายจุดสีดำ พบได้ทั่วไปในทะเลอ่าวไทย

สายพันธุ์ของกุ้งสายของแท้

กุ้งสายของแท้เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ก้ามมีขนาดใหญ่ พบได้ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป กุ้งสายของแท้เป็นสายพันธุ์ของกุ้งก้ามกรามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกุ้งในสายพันธุ์เดียวกัน มักถูกนำมาเลี้ยงเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์

สายพันธุ์กุ้ง การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกุ้งทะเล เลี้ยงกุ้งน้ำจืด เลี้ยงกุ้งมังกร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพันธุ์กุ้งหลากหลายชนิด ทั้งกุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืด พันธุ์กุ้งแต่ละพันธุ์มีจุดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป กุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

การเพิ่มเติมนอกจากสายพันธุ์ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีสายพันธุ์ของกุ้งอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น

กุ้งแชบ๊วย เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ก้ามมีขนาดเล็ก พบได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป

กุ้งโอคัก เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ก้ามมีขนาดเล็ก พบได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป

กุ้งสาย เป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ก้ามมีขนาดเล็ก พบได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป

กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีลำตัวสั้น ลำตัวมีสี

เครดิต : ฟาร์มกุ้ง

อ่านบทความเพิ่มเติม : โรคของกุ้ง